Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Aby zapewnić najlepsze działanie serwisu Nordical wykorzystujemy pliki tekstowe "cookies". Żeby zgodzić się z tym i pozbyć tego komunikatu wybierz przycisk "Kontynuuj", znajdujący się poniżej. Ustawienia plików "cookies" możesz w każdej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki

Kontynuuj

Klimatyzacja, chłodnictwo, wentylacja

Akty Parawne i Artykuły

Dlaczego należy regularnie czyścić instalację wentylacyjną?
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne są projektowane i montowane w celu poprawy jakości powietrza i zapewnienia komfortu wewnątrz pomieszczeń. Zdarza się jednak, że zaraz po montażu można stwierdzić w nich liczne zanieczyszczenia.

Polskie Akty Prawne i wymagania dotyczące stany higienicznego wentylacji.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 74/99) określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi, zwanych w tekście rozporządzenia \"budynkami\".

§ 13.1. Warunki i sposób użytkowania urządzeń technicznych i instalacji oraz wyroby użyte do ich napraw i konserwacji nie mogą powodować pogorszenia właściwości użytkowych czynnika dostarczanego za pomocą tych urządzeń i instalacji.
§ 22.1. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie.
§ 22.2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne, w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz. 690). W rozdziale VI stwierdza się, że:

§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednia jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względna, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.

§ 153, ust. 6. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż przez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. wymagania, stanowiące techniczne rozwinięcie przepisu §153, ust. 6 zostały zawarte w zeszycie 5 zatytułowanym \"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych\", który ukazał się we wrześniu 2002 roku w ramach wydanej w COBRTI INSTAL serii \"Wymagania techniczne COBRTI INSTAL\". Wydawnictwo to, choć nie stanowi przepisu prawnego, jest zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1138) W rozdziale 7 pt. \"Instalacje i urządzenia techniczne\" stwierdza się, że: § 30.1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

1.palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2.W obiektach, o których mowa w ust. 1. należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze § 3. Budynki i pomieszczenia zakładów planuje się, projektuje oraz buduje z uwzględnieniem ich odpowiedniego usytuowania i wielkości, w taki sposób, aby:

1.odpowiednia obsługę, czyszczenie lub dezynfekcję, zapewnić unikanie lub minimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z powietrza oraz zagwarantować odpowiednią przestrzeń roboczą, umożliwiającą wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych; § 7.1. W pomieszczeniach zapewnia się, stosownie do potrzeb, grawitacyjna lub mechaniczna wentylację, wykluczającą możliwość przepływu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia: z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Rozdział 6. Wymagania dotyczące Instalacji § 50. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niż co 24 m-ce. Dokonane czynności powinny być udokumentowane.